Algemeen

Wanneer u een bestelling doet via de webwinkel www.rulyjewels.nl geeft U te kennen dat U met alle genoemde voorwaarden akkoord gaat. Ruly Jewels heeft het recht haar voorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

Bij de koop van een product gaat de klant akkoord met de informatie en voorwaarden van Ruly Jewels zoals beschreven hieronder en in de rest van de website:

Onder Klant wordt verstaan iedere bezoeker van de website dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Ruly Jewels.

Aanbiedingen

Alle aanbiedingen en sale items van Ruly Jewels zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Ruly Jewels behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om de prijzen te wijzigen. En aanbiedingen kunnen niet geruild/ geretourneerd worden.

Overeenkomst/Boeking

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk toestemt met een aanbod van Ruly Jewels. De opdrachtgever ontvangt van

Ruly Jewels een e-mail met daarin de bevestiging van de bestelling.

Tel – en taalfouten

Aan tel- en taalfouten kunnen geen rechten worden verleend.

Prijzen & Betaling

Alle door Ruly Jewels vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, inclusief B.T.W. en excl. eventuele verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voordat de overeenkomst gesloten wordt zal de totaalprijs zichtbaar zijn.

Betalingen dienen te geschieden via iDEAL, of via vooruitbetaling via

IBAN NL43 INGB 0636 5730 95 ten name van Ruly Jewels, te Maastricht.

Annulering door Ruly Jewels

Ruly Jewels heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, al dan niet reeds afgesloten, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling.

Ruly Jewels heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming beschadigen kan.

Levering

Sieraden worden binnen 1 werkdag verzonden, mits ze op voorraad zijn. Is het sieraad niet op voorraad of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. 

Overmacht

In geval van overmacht is Ruly Jewels niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Eventuele schade

– Ruly Jewels stelt zich niet aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel, veroorzaakt, dan           wel mede veroorzaakt door haar producten.

– De sieraden en accessoires van Ruly Jewels zijn niet geschikt voor kinderen onder de 3     jaar.

– Ruly Jewels stelt zich niet aansprakelijk voor schade ontstaan anders dan bij normaal         gebruik.

– Ruly Jewels stelt zich niet aansprakelijk bij eventuele waterschade aan de sieraden.

Aansprakelijkheid

– Ruly Jewels is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de         kant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Ruly               Jewels.

   Ruly Jewels is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en     winst- of omzetderving.

– Indien Ruly Jewels, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden       dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de                           factuurwaarde met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is               veroorzaakt.

- Ruly Jewels is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal tijdens het transport. Wilt u het       product aangetekend laten verzenden, dan kan dit tegen de daarvoor geldende TPG         tarieven. In dit geval stuur een mail naar rulyjewels@gmail.com.

-Ruly Jewels is niet aansprakelijk indien de klant een verkeerd adres ingeeft bij het doen      van een bestelling via de webshop. 

Intellectueel eigendom

De Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de webwinkel berusten bij Ruly Jewels of andere rechthebbenden.

Het is verboden de producten van Ruly Jewels te verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ruly Jewels of andere rechthebbenden.

Heb je suggesties, vragen of klachten over onze artikelen of service?
Stuur ons dan een e-mail: rulyjewels@gmail.com